Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW O KORZYSTANIE  Z USŁUG

CENTRUM FITNESS  MANUFAKTURA ZDROWIA


Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego  i określa prawa  i obowiązki stron "Umowy o korzystanie z usług Centrum Fitness Manufaktura Zdrowia  (zwanego dalej "Manufaktura Zdrowia lub "Klubem"),  której jest integralną częścią, chyba że umowa stanowi inaczej.

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie
  ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli
  ustawowych. Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą korzystać z zajęć oprócz zajęć specjalnie dedykowanych dzieciom. Z siłowni mogą korzystać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego po wcześniejszym podpisaniu odpowiedzialności.
 2.  Karnet jest aktywny od dnia wykupienia członkostwa. Na życzenie Klienta może zostać
  aktywowany w innym terminie o którym klub zostanie poinformowany podczas zakupu.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Manufaktura Zdrowia
  jest karta klubowa (zwana dalej "kartą"). Koszt wyrobienia karnetu to 10,00.
 4. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie
  obowiązywania karnetu wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel.
  Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem
  uprawnia Klub do odebrania karty klubowej i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Członek klubu, który zapisze się na zajęcia fitness/spinning i nie odwoła swojej nieobecności na tych zajęciach na 3 godziny przed to będzie miał każdorazowo skrócony karnet o jeden dzień.
 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy
  wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych
  wypadkach, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu
  dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Manufaktura Zdrowia ma prawo nie wpuścić na teren Klubu członka, o ile nie okaże on karty członkowskiej.
 7. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 8. Z treningu wprowadzającego bądź darmowej konsultacji mogą skorzystać osoby posiadające aktywny karnet klubowy lub kartę Multisport/Oksystem/FitProfit
 9. Członek klubu może zawiesić raz na okres 30 dni ważność karty na okres max 7 dni. Tym samym ważność karty przedłuża się o 7 dni.
 10. Karta, ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 11. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy, na okres na jaki został wykupiony karnet
 12. Członek Klubu jest zobowiązany do opłat za korzystanie z usług klubu.
 13. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony
  kierownictwu Manufaktury Zdrowia.
 14. Wydanie nowej karty, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty
 15. Na żądanie członka Klubu, Klub wystawia rachunki i faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług Klubu.
 16.  Z usług Manufaktury Zdrowia, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we
  wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie
  długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 17.  Manufaktura Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych jeżeli liczba zainteresowanych nie przekraczać będzie pięć osób, bądź z powodu choroby lub niedyspozycji instruktora.
 18. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach: klub Zabierzów w Soboty 9.00- 16.00 i niedziele 9.00 - 16.00: ,w pozostałe dni: 7.00-22.00. klub Kraków w Soboty 9.00- 16.00 i niedziele 9.00 - 16.00: ,w pozostałe dni: 6.00-22.00
 19. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Nowy Rok. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów.
 20. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.
 21. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub
  zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły
  wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny
 22. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź
  informacji. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Klubu o opuszczenie klubu, który w opinii Klubu lub personelu Klubu nie przestrzega tych zasad.
 23.  Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności
  umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności
 24. instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju
  ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci
  cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie
  ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu i dostarczyć do
  klubu zaświadczenie od lekarza pozwalające na korzystanie z usług Klubu.
 25. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek
  zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub obsłudze klubu.
 26. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod
  adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku  z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków
  personelu Klubu, w sposób zawiniony.
 27. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia z trenerem punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 28. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć Klub zastrzega sobie prawo poproszenia
  wcześniejsze zapisy na takie zajęcia wraz ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów.
 29. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia
  sportowego. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie  i poproszenia członka Klubu, który w opinii Klubu lub członka personelu Klubu, ubrany jest nieodpowiednio, o opuszczenie Klubu.
 30. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 31. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz
  niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
 32. Konsumpcja jest dozwolona tylko na terenie Cafe Point Manufaktura Zdrowia. Na terenie klubu zabrania się rozprowadzania i sprzedaży własnych produktów( np. odżywek, napojów, odzieży)
 33. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu Manufaktura Zdrowia może, po jednokrotnym pisemnym upomnieniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 34.  Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy członków Klubu umieszczone poza
  przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych, chyba że szkoda poniesiona przez członka Klubu wynika z ewidentnej winy pracownika Klubu.
 35. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
 36.  Zabrania się wprowadzać zwierząt na teren Klubu.
 37. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Klubu, a co za
  tym idzie do niezawierania umowy, o której mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu bez
  podawania przyczyn.
 38. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów
  zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji
  elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 39. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 40. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej lub w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu
 41. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
  wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako
  przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 42. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili
  umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa
  się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 43. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia
  poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
 44. Administratorem danych osobowych jest Manufaktura Zdrowia Agata Culley. Dane osobowe
  przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych
  osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
 45. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich
  poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: manager@manufakturazdrowia.com.