Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW O KORZYSTANIE Z USŁUG CENTRUMFITNESS MANUFAKTURA ZDROWIA

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i
obowiązki stron "Umowy o korzystanie z usług Centrum Fitness Manufaktura Zdrowia (zwanego dalej
"Manufaktura Zdrowia lub "Klubem"), której jest integralną częścią, chyba że umowa stanowi inaczej.
1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 10 lat i nie jest całkowicie
ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli
ustawowych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z zajęć oprócz zajęć specjalnie
dedykowanych dzieciom. Z siłowni mogą korzystać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego po
wcześniejszym podpisaniu odpowiedzialności.
2. Karnet jest aktywny od dnia wykupienia członkostwa. Na życzenie Klienta może zostać
aktywowany w innym terminie o którym klub zostanie poinformowany podczas zakupu.
3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Manufaktura Zdrowia
jest karta klubowa (zwana dalej "kartą"). Koszt wyrobienia karnetu to 10,00.
4. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie
obowiązywania karnetu wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel.
Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem
uprawnia Klub do odebrania karty klubowej i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
5. Członek klubu, który zapisze się na zajęcia fitness/spinning i nie odwoła swojej nieobecności na
tych zajęciach na 3 godziny przed to będzie miał każdorazowo skrócony karnet o jeden dzień.
6. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy
wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych
wypadkach, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Manufaktura Zdrowia ma prawo nie wpuścić na teren Klubu
członka, o ile nie okaże on karty członkowskiej.
7. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie
okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu
potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub
nakazać jego opuszczenie.
8. Członek klubu może zawiesić raz na okres 30 dni ważność karty na okres max 7 dni. Tym samym
ważność karty przedłuża się o 7 dni.
9. Karta, ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z
karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
10. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy, na okres na jaki został wykupiony karnet
11. Członek Klubu jest zobowiązany do opłat za korzystanie z usług klubu.
12. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony
kierownictwu Manufaktury Zdrowia.
13. Wydanie nowej karty, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej
karty
14. Na żądanie członka Klubu, Klub wystawia rachunki i faktury na kwoty opłat uiszczanych za
korzystanie z usług Klubu.
15. Z usług Manufaktury Zdrowia, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we
wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie
długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu, chyba że
w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
16. Manufaktura Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych jeżeli liczba
zainteresowanych nie przekraczać będzie pięć osób, bądź z powodu choroby lub niedyspozycji
instruktora.

17. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach: klub
Zabierzów w Soboty 8:00 - 16:00 i Niedziele 9:00 - 16:00, w pozostałe dni: 6:00 - 22:00, klub
Kraków w Soboty 8:00- 18:00 i Niedziele 8:00 - 18:00, w pozostałe dni: 6:00-22.00
18. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Nowy Rok. W tych
przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów.
19. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.
20. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub
zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły
wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o
tym członków Klubu z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w
miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie
z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny
21. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w
sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź
informacji. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Klubu o
opuszczenie klubu, który w opinii Klubu lub personelu Klubu nie przestrzega tych zasad.
22. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności
umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach, a także korzystać z
urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności
instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju
ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci
cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie
ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu i dostarczyć do
klubu zaświadczenie od lekarza pozwalające na korzystanie z usług Klubu.
23. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek
zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub obsłudze klubu.
24. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod
adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z
korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków
personelu Klubu, w sposób zawiniony.
25. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia z trenerem punktualnie. Nie jest
dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
26. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć Klub zastrzega sobie prawo poproszenia
wcześniejsze zapisy na takie zajęcia wraz ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów.
27. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia
sportowego. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w
Klubie i poproszenia członka Klubu, który w opinii Klubu lub członka personelu Klubu, ubrany
jest nieodpowiednio, o opuszczenie Klubu.
28. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i
narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod wpływem
narkotyków.
29. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz
niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
30. Konsumpcja jest dozwolona tylko na terenie Cafe Point Manufaktura Zdrowia. Na terenie klubu
zabrania się rozprowadzania i sprzedaży własnych produktów( np. odżywek, napojów, odzieży)
31. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku
do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień
niniejszego Regulaminu Manufaktura Zdrowia może, po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również członkowi Klubu przysługuje
uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

32. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy członków Klubu umieszczone poza
przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych,
chyba że szkoda poniesiona przez członka Klubu wynika z ewidentnej winy pracownika Klubu.
33. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których
wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby
doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
34. Zabrania się wprowadzać zwierząt na teren Klubu.
35. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Klubu, a co za
tym idzie do niezawierania umowy, o której mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu bez
podawania przyczyn.
36. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów
zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji
elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a nie podjęte w terminie
lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich
odbioru.
37. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
38. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości
Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej lub w ogólnodostępnym
miejscu w placówkach Klubu
39. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako
przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
40. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili
umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa
się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
41. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z
oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia
poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
42. Administratorem danych osobowych jest Manufaktura Zdrowia Agata Culley. Dane osobowe
przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
43. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich
poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania
usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o
zmianie drogą mailową na adres mailowy: manager@manufakturazdrowia.com